Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości z WARGOWA na 2024 r

MiesiącZmieszane odpady komunalnePapierMetale
i tworzywa sztuczne
SzkłoBioodpadyOdpady wystawkowe
Styczeń12, 2509090902, 15, 29
Luty08, 2205050512, 26
Marzec07, 2104040411, 2511
Kwiecień05, 1802, 27 02, 27 02, 27 02, 08, 15, 22, 27
Maj02, 16, 3127 27 27 06, 13, 20, 27
Czerwiec13, 2724 24 24 03, 10, 17, 24
Lipiec11, 2522 22 22 01, 08, 15, 22, 29
Sierpień08, 2219 19 19 05, 12, 19, 26
Wrzesień05, 1916 16 16 02, 09, 16, 23, 30
Październik03, 17, 3114 14 14 07, 14, 21, 2808
Listopad15, 2812 12 12 04, 12, 18, 25
Grudzień12, 2709 09 09 02, 16, 30

Uwaga!

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapoznania z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, tj. Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki (Regulamin) oraz uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Uchwała szczegółowa), w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe akty dostępne są na stronie www.oborniki.pl oraz www.gok.oborniki.pl
 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z zasadami Regulaminu. W przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów Wykonawca zgłasza naruszenie do Gminy Oborniki, a sposób postępowania wskazano w procedurach określonych w Harmonogramie.
 3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych odbywa się we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku
  w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów.
 4. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów (MGO) przed posesję w dniu odbioru odpadów 
  do godziny 6:00 rano. Obowiązek wystawienia pojemników nie dotyczy właścicieli nieruchomości, których MGO zlokalizowane jest przy granicy administracyjnej działki ze swobodnym dostępem od strony ulicy lub chodnika.
 5. Na terenie nieruchomości zamieszkałych Gmina Oborniki realizuje bezpłatny odbiór Odpadów wystawkowych, do których zaliczamy: meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Odbiór będzie odbywał się w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie Odpadów wystawkowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy Odpady wystawkowe gromadzone są w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.
 6. Na terenie Gminy Oborniki funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego można przekazywać odpady komunalne, np. odpady wystawkowe, opony, odpady niebezpieczne, odpady budowlane
  i rozbiórkowe (tylko niezanieczyszczone frakcje gruzu), bioodpady, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji nt. lokalizacji punktu zasadach ich działania oraz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych znajdują się na stronie www.gok.oborniki.pl.
 7. Odbiór drzewek świątecznych (choinek) odbędzie się w miesiącu styczniu i lutym zgodnie z harmonogramem odbioru bioodpadów. Prosimy o wystawienie choinki przy pojemniku na bioodpady.
 8. Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.gok.oborniki.pl oraz w aplikacji BLISKO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że: Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego zamieszczonego na pojazdach odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Oborniki jest podmiot świadczący te usługi. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest monitorowanie odbioru i transportu odpadów komunalnych, które ma służyć poprawieniu jakości i weryfikacji świadczonych usług. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i nie ma na celu naruszenia prywatności, praw lub wolności osób fizycznych zarejestrowanych podczas świadczenia usług; Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres do 90 dni; Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania; Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 65 59 165 lub pod adresem mailowym: odpady@um.oborniki.pl