Harmonogram wywozu odpadów 2019

GOAP
Remondis

Poniższy harmonogram wywozu odpadów dla Wargowa w formacie PDF jest dostępny TUTAJ
A jako obrazek TUTAJ

MiesiącZmieszanePapierMetale
i tworzywa sztuczne
BioodpadyProblemoweChoinki
Styczeń
Luty25
Marzec254, 1825
Kwiecień252020201, 8, 15, 20, 27
Maj9, 232020206, 13, 20, 27
Czerwiec6, 211717173, 10 ,17, 24
Lipiec4, 181515151, 8, 15, 22, 29
Sierpień1, 16, 291212125, 12, 19, 26
Wrzesień12, 269992, 9, 16, 23, 3023
Październik10, 247777, 14, 21, 28
Listopad7, 214444, 12, 18, 25
Grudzień5, 192, 302, 302, 309, 21

Uwaga!

 1. Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązani są zapoznać się z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl
 2. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów.
 3. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zobowiązani a są do wystawienia pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do znakowania worków.
 4. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiej sytuacji na workach lub pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana od ZM GOAP .
 5. Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomości zamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych – mebli, wózków dziecięcych itd. oraz zużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.
 6. Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.), zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały rok można dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie MZ GOAP www.goap.org.pl
 7. Dodatkowo właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odapdy do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji na www.goap.org.pl
 8. Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowu pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych.
 9. Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl 10 ) Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane.

  Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl