Harmonogram wywozu odpadów 2020

GOAP
Remondis

Dla nieruchomości: Wargowo

Sektor: IX Oborniki

MiesiącZmieszaneOdpady selektywneBioodpadyProblemoweChoinki
Styczeń3, 16, 30277, 2015
Luty13, 27243, 1712
Marzec12, 26232, 16, 3023
Kwiecień9, 23206, 14, 20, 27
Maj7, 21184, 11, 18, 25
Czerwiec4, 18151, 8, 15, 22, 29
Lipiec2, 16, 30136, 13, 20, 27
Sierpień13, 27103, 10, 17, 24, 31
Wrzesień10, 247, 21*7, 14, 21, 2821
Październik8, 225, 19*5, 12, 19, 26
Listopad5, 192, 16*, 302, 9, 16, 23, 30
Grudzień3, 17, 3114*, 2814, 28

* z wyjątkiem szkła

Uwaga!

1) Mieszkańcy obszaru Związku Międzygminnego zobowiązanisą zapoznaśsię z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe dokumenty dostępne są na stronie ZM GOAPwww.goap.org.pl
2) Odbiór odpadów komunalnych zterenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zterenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów.
3) Właściciele nieruchomości jednorodzinnych zowowiązani a są do wystawienia pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych przed posesję w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00 rano. Od początku 2018 roku nie stosuje się już kodów kreskowych do znakowania worków.
4) W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, odpady te nie zostaną odebrane w wyznaczonych dniach odbioru selektywnej zbiórki, ale w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych zgodnie z harmonogramem. W takiejsytuacji na workach lub pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów zostanie pozostawiona naklejka z ostrzeżeniem informująca o nieprzestrzeganiu zasad Regulaminu. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana od ZM GOAP.
5) Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Międzygminnego realizowany będzie bezpłatny odbiór odpadów problemowych. Dokonywany odbiór z nieruchomościzamieszkałych dotyczył będzie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych – mebli, wózków dziecięcych itd. orazzużytych opon. Odbiór będzie się odbywał w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie odpadów problemowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w mejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.
6) Odpady problemowe, takie jak zużyty sprzęt elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (meble, wózki dziecięce itd.),zużyte opony, odpady niebezpieczne (np. farby, oleje) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu) przez cały rok można dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji na stronie MZ GOAPwww.goap.org.pl
7) Dodatkowo właściciele nieruchomościzamieszkałych mogą bezpłatnie oddawać odapdy do funkcjonujących Mobilnych oraz Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZM GOAP. Więcej informacji nawww.goap.org.pl
8) Mycie pojemników nastąpi jednorazowo we wskazanym miesiącu w terminie, wyznaczonym przez Wykonawcę, odpowiadającym odbiorowu pojemnika odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych.
9) Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie ZM GOAPwww.goap.org.pl
10 ) Odpady ulegające biodegradacji,ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, tj. odpady BIO oraz odpady zielone odbierane są wyłącznie w systemie pojemnikowym. Odpady gromadzone w workach nie będą odbierane.

  1. Więcej informacji na stronie ZM GOAP www.goap.org.pl