Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości z WARGOWA na 2021 r

 SEKTOR: IX OBORNIKI  EKO – TOM: 607 414 414
ORDO: 61 825 75 79
Daty odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Uwaga!

MiesiącZmieszane odpady komunalnePapierMetale
i tworzywa sztuczne
SzkłoBioodpadyBioodpady – Drzewka świąteczne – Odpady wystawkoweMycie pojemników
Styczeń14, 2811, 2511, 252511, 2518
Luty11, 2508, 2208, 222208, 2215
Marzec11, 2508, 2208, 222208, 22
Kwiecień09, 2205, 1905, 191906, 12, 19, 26
Maj07, 2005 17, 3106, 17, 311704, 10, 17, 24, 3118
Czerwiec04, 1714, 2814, 281407, 14, 21, 28
Lipiec01, 15, 2912, 2612, 261205, 12, 19, 26
Sierpień12, 2609, 2309, 230902, 09, 16, 23, 30
Wrzesień09, 2306, 2006, 200606, 13, 20, 27
Październik07, 2104, 18,3004, 18, 3004, 3004, 11, 18, 25
Listopad05, 1815, 2915, 292902, 08, 15, 22, 29
Grudzień02, 16, 3013, 2713, 272706, 2006
 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapoznania z obowiązującymi aktami prawa miejscowego, tj. Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku (Regulamin) oraz Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Uchwała szczegółowa), w których określono zasady gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych. Powyższe akty dostępne są na stronie www.goap.org.pl.
 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z zasadami Regulaminu. W przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów Wykonawca zgłasza naruszenie do ZM GOAP, a sposób postępowania wskazano w procedurach wskazanych w Harmonogramie.
 3. Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych odbywa się we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku
  w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00. W tygodniu, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy, należy zwrócić uwagę na przesunięcie terminu odbioru odpadów.
 4. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zobowiązani są do wystawiania pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów (MGO) przed posesję w dniu odbioru odpadów 
  do godziny 6:00 rano. Obowiązek wystawienia pojemników nie dotyczy właścicieli nieruchomości, których MGO zlokalizowane jest przy granicy administracyjnej działki ze swobodnym dostępem od strony ulicy lub chodnika.
 5. Na terenie nieruchomości zamieszkanych ZM GOAP realizuje bezpłatny odbiór Odpadów wystawkowych do których zaliczamy: meble i inne odpady wielkogabarytowe; opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Odbiór będzie odbywał się w dniu oznaczonym w harmonogramie. Prosimy o wystawienie Odpadów wystawkowych w dniu odbioru do godziny 6:00, przed teren swojej nieruchomości do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy Odpady wystawkowe gromadzone są w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbierającego odpady komunalne.
 6. Na terenie ZM GOAP funkcjonują Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do których można przekazywać odpady komunalne, np. odpady wystawkowe, odpady niebezpieczne, odpady budowlane
  i rozbiórkowe (tylko niezanieczyszczone frakcje gruzu), bioodpady, zgodnie z Regulaminem PSZOK. Więcej informacji nt. lokalizacji punktów, zasadach ich działania oraz rodzajów przyjmowanych odpadów komunalnych znajdują się na stronie www.goap.org.pl.
 7. Na terenie ZM GOAP funkcjonują również Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) do których właściciele nieruchomości zamieszkanych mogą bezpłatnie oddawać wybrane rodzaje  odpadów komunalnych.
 8. Mycie pojemników dostarczanych przez ZM GOAP będzie realizowane raz w roku kalendarzowym we wskazanym miesiącu, w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę (termin będzie odpowiadał odbiorowi pojemnika odpowiedniego rodzaju odpadów komunalnych).
 9. Powyższy harmonogram dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie www.goap.org.pl.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego zamieszczonego na pojazdach odbierających odpady komunalne na terenie Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej jest Państwa lokalna firma świadcząca te usługi. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest monitorowanie odbioru i transportu odpadów komunalnych, które ma służyć poprawieniu jakości i weryfikacji świadczonych usług. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i nie ma na celu naruszenia prywatności, praw lub wolności osób fizycznych zarejestrowanych podczas świadczenia usług; Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres do 90 dni; Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania; Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 624 22 22 lub pod adresem mailowym: bok@goap.org.pl