Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wniosek składany będzie przez Gminę Oborniki na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź uczniów pełnoletnich.

W ramach programu będzie można otrzymać:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są:

 • uczniowie szkół podstawowych;
 • uczniowie szkół średnich,

którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie, tj.:

 • dziecko / pełnoletni uczeń szkoły średniej zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • dziecko / pełnoletni uczeń szkoły średniej jest członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny), która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
 • dziecko / pełnoletni uczeń szkoły średniej nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, oświadczenia wraz z wymaganymi załącznikami, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego dziecka lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość,
 2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO,
 3. kopia dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PPGR (np. świadectwo pracy) – jeśli wnioskodawca posiada taki dokument.
Dokumenty należy złożyć do dnia 27.10.2021 r.w sekretariacie szkoły – jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły znajdującej się na terenie Gminy Oborniki.w Centrum Usług Wspólnych, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, Oborniki – jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły poza terenem Gminy Oborniki

Zgodnie z postanowieniami programu dziecko, które otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy nie może aplikować w obecnym naborze.

UWAGA! SPEŁNIENIE WARUNKÓW PROGRAMU I TERMINOWE ZŁOŻENIE PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM WSPARCIA.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
 3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć go do powyższego oświadczenia.

Źródło: https://www.oborniki.pl/aktualnosci/komputery-dla-dzieci-z-rodzin-bylych-pracownikow-pgr/